fbpx

A Wise Tree Kft. (a továbbiakban: adatkezelő, társaság) a www.wisetreenaturals.hu weboldalon webáruházat üzemeltet, melynek során a honlapra látogatók, az azon regisztrálók, valamint a vásárlók (a továbbiakban együttesen: érintett) személyes adatait kezeli. Az adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintettet a honlapon általa kezelt személyes adatok köréről, azok kezelésének szabályairól, valamint az érintetti jogokról, jogorvoslati lehetőségekről.

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

 

Tartalomjegyzék:

 1. Adatkezelő adatai
 2. A megadott személyes adatok adatkezelésének célja, jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama
 3. Az érintett jogai
 4. Jogorvoslat
 5. A személyes adatokat megismerő személyek köre
 6. Sütik (cookie-k)
 7. Adatbiztonsági intézkedések
 8. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
 1. Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Wise Tree Kft.

Adatkezelő elérhetőségei:

 • levelezési címe: 1094 Budapest, Páva u. 28 5/3.
 • ügyfélszolgálat címe: 1131 Budapest, Topolya u. 10.
 • telefonszáma: +36 1 800 1999
 • email elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tájékoztatjuk arról, hogy társaságunk a GDPR szabályai értelmében nem köteles adatvédelmi tisztviselőt alkalmazni, ezért bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdését, kérését, illetve panaszát kérjük, az ügyfélszolgálatunk fentebb megjelölt elérhetőségein keresztül juttassa el hozzánk.

 1. A megadott személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

a honlapon történő regisztráció céljából kezelt adatok

az Ön kifejezett hozzájárulása

(GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja)

-          név,

-          felhasználónév,

-          email cím

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelés céljának megszűnéséig

hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás céljából kezelt adatok

az Ön hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

-          név,

-          e-mail cím

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelés céljának megszűnéséig

megrendelés/szállítás céljából kezelt adatok

az adásvételi szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

-          név

-          lakcím

-          szállítási cím

-          számlázási cím

-          telefonszám

-          email cím

-          a vevő megjegyzése

az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését és/vagy megszűnését követő legfeljebb 5 évig tart.

számlázás céljából kezelt adatok

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pontja

-          név

-          számlázási cím

-          telefonszám

-          szolgáltatás megnevezése

-          szolgáltatás díja

-          számlakiállítás időpontja

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt

8 évig.

kapcsolattartás céljából kezelt adatok

az Ön kifejezett hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

-          név

-          email cím

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelés céljának megszűnéséig

ösztrogén-progeszteron egyensúly teszt kiértékelése céljából kezelt adatok

az Ön kifejezett hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

-          email cím

-          keresztnév

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelés céljának megszűnéséig

 

 • Tudomásul veszem, hogy a Wise Tree Kft. (1131 Budapest, Topolya u. 10.) adatkezelő által a https://wisetreenaturals.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az Barion Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye.
  A bankkártya adatok a Wise Tree Kft.-hez semmilyen formában nem jutnak el. Azokat csak és kizárólag a Magyar Nemzeti Bank alatt álló intézmény, a Barion Payment Zrt. kezeli, fizetés ellenőrzés céljából a H-EN-I-1064/2013 engedélyszámmal.

 1. Az érintett jogai:

Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy a jelen tájékoztatóban foglalt célok szerint személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az Önről kezelt adatok köréről, kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést;
 • jogosult a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint kezelésének korlátozását kérelmezni;
 • jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon azon címzettekről, akikkel az adatkezelő a személyes adatokat közölte;
 • tiltakozhat az Önről kezelt személyes adatok kezelése ellen;
 • Önt megilleti továbbá az adatainak hordozhatósághoz való joga;
 • megilleti azon jog, hogy a hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja.

Társaságunk a kérelem beérkezését követő legfeljebb 30 napon belül írásban tájékoztatja Önt, mint az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, amennyiben nem szükséges e határidő meghosszabbítása.

Ezen jogosultságokat Ön, mint az adatkezelés érintettje, a hatályos magyar (így különösen az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény), valamint az európai uniós jogszabályokban foglaltak (így különösen az Európai parlament és tanács (EU) 2016/679. sz., a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének /általános adatvédelmi rendelet/ ) alapján gyakorolhatja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy önkéntes hozzájárulási jogalap esetén Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnia a honlapon. A hozzájárulás visszavonása a hírlevélről történő leiratkozás link/ a regisztráció törlése link megnyomásával, vagy az adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével történik. Ez esetben fizikailag is töröljük az Önről tárolt adatokat. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonása nem érinti a visszavonás előtti, az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonása olyan adatokra nem vonatkozik, melyet jogszabályi kötelezettségünk megőrizni.

 

 1. Jogorvoslat

 

 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben véleménye szerint az Adatkezelő a tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.: 5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

 1. Az adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával, a minél gyorsabb vitarendezés érdekében, keresse meg társaságunkat e-mailen vagy postai úton keresztül.

 1. A személyes adatokat megismerő személyek köre

 

A személyes adatokat a Wise Tree Kft. és azon munkavállalói kezelik, akik a weboldalon megjelölt szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatokat látják el. Az adatkezelésben vagy adatfeldolgozásban részt vevő közreműködők vagy munkavállalók előre meghatározott mértékben, titoktartási kötelezettség terhe mellett jogosultak az érintett személyes adatainak megismerésére.

A Wise Tree Kft-t az általa kezelt személyes adatok közlése, az azokba való betekintés, valamint továbbításuk céljából jogszabály felhatalmazása alapján megkeresheti hatóság (különösen szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy más adatkezelő. Amennyiben a megkereső szerv a kérelmében pontosan megjelöli a kért adatok körét, a kérelem célját és jogalapját és a megkeresés teljesítése jogszabályba nem ütközik, a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.

 1. Sütik (cookie-k)

Mi az a süti/cookie?

Az adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amely a weboldalon keresztül, a weboldal használatával kerül az Ön számítógépére úgy, hogy azokat a honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:


Az adatkezelés hátterét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja).

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
 • Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
 • Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
 • Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
 • Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.
 • Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.
 • Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.
 • Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.
 • Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
 • Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
 • Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.
 • Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 1. Adatvédelem

Az adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Technikai intézkedések keretében titkosított jelszavakat és vírusírtó szoftvereket alkalmaz. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, ugyanakkor a weboldalon történő adattovábbításért nem tud teljes felelősséget vállalni, mivel az interneten keresztül történő adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak, azonban a beérkezett adatok tekintetében adatkezelő szigorú előírásokat tart be azok védelme céljából. Kérjük az Ön segítségét is abban, hogy az oldalunkon használt jelszavát senkivel se ossza meg.

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására, melyről az érintettek a weboldalunkon tájékozódhatnak. A tájékoztató mindenkor hatályos változatát az internetes honlapunkon tesszük közzé.

 

 

A dokumentum PDF formátumban történő letöltéséhez kattintson ide:

 Adatkezelési tájékoztató

Ha értesülni szeretnél legújabb akcióinkról, ajándékainkról

Kérjük töltsd ki!
Kérjük töltsd ki!
Elolvasás után jelöld be a mezőt!
Kérlek, ezt a mezőt is töltsd ki!
"Nem vagyok robot" teszt sikertelen.

Elérhetőségeink

Központi telefonszámunk:
+36 1 800 1999
Munkanapokon 9:00-15:00 között.

E-mail: info@wtn.hu
Terméktanácsadás: kérdéseit várjuk a hogyan@wtn.hu e-mail címre.

Telefon mellékek

1-es mellék: Leadott megrendelések
2-es mellék: Csomagszállítás
3-es mellék: Számlázás
4-es mellék: Viszonteladói, kiskereskedelmi információk

Kövess Minket